Header image

Suiker Unie wil vergistinginstallatie bouwen

2 april 2007

Suiker Unie onderzoekt de mogelijkheden om op het terrein van de vloeivelden van de suikerfabriek in Dinteloord een vergistinginstallatie te bouwen voor het produceren van biogas uit organisch materiaal. Vooronderzoek heeft uitgewezen dat zo’n investering rendabel kan zijn. Milieutechnisch wordt ingespeeld op de toenemende behoefte aan duurzame energie. De benodigde vergunningen worden in de loop van 2007 aangevraagd. Om de installatie te kunnen bouwen is een aanpassing dan wel vrijstelling van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk.
 
De suikerfabriek wil organische (bij-)producten, onder andere bietenstaartjes, gaan gebruiken om biogas te winnen waarmee elektriciteit en warmte kunnen worden geproduceerd. De installatie zal ook organische bijproducten van andere bedrijven als grondstoffen kunnen benutten, zoals stoomschillen van aardappelverwerkende bedrijven.
De vergistinginstallatie is een gezamenlijk initiatief van Suiker Unie en Duynie. Dit laatste bedrijf bewerkt en verkoopt bijproducten van de suikerproductie en aardappelverwerking. Duynie is onderdeel van Aviko, dat ook tot Royal Cosun behoort.
 
Omvang
De verwerkingscapaciteit is berekend op 100.000 ton grondstoffen per jaar waarmee 3 tot 4 MW elektriciteit kan worden opgewekt. De installatie met toebehoren wordt gepland op het terrein van de vloeivelden van Suiker Unie. De benodigde oppervlakte voor bebouwing is maximaal circa 5 ha. Deze locatie heeft reeds de bestemming ‘bedrijven’, maar de bebouwingsmogelijkheden zijn ontoereikend voor de geplande installatie.
 
Milieu en duurzaamheid
De installatie zal niet leiden tot meer milieuhinder in de woonkern Stampersgat. De milieubelasting valt binnen de geldende milieuzonering. De transportbewegingen verlopen via de bestaande routes.
De geplande investering past in de strategie van Suiker Unie, en van Royal Cosun waarvan Suiker Unie deel uitmaakt. Suiker Unie wil duurzamer produceren, een bijdrage leveren aan de EU-doelstelling duurzame energie, en de bestaande activiteiten verder ontwikkelen, waarmee onder andere werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden blijft. Deze installatie leidt tot minder gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Hierdoor wordt minder koolzuurgas geproduceerd en dat draagt bij aan het klimaatbeleid van Nederland en de Europese Unie. 
 
Procedure
Suiker Unie heeft zijn plannen bij de gemeenten Steenbergen, Halderberge en Moerdijk bekendgemaakt, evenals bij de provincie. De overheden staan positief tegenover het principe om duurzame energie op te wekken. Voor een besluit over de inpassing in het bestemmingsplan en de aanvraag van milieuvergunningen wordt informatie verzameld en in rapporten vastgelegd.
 
Toekomst
Dit initiatief staat in beginsel en op dit moment los van de plannen voor het ontwikkelen van het Agro & Food Cluster West-Brabant. De installatie past overigens wel prima in dit plan. Het biedt toekomstige bedrijven en de glastuinbouw de kans om hun organische reststoffen aan te bieden ter verwerking in deze vergistinginstallatie en gebruik te maken van de opgewekte duurzame energie. Daarmee kan het duurzame karakter van het bedrijventerrein verder worden versterkt.
 
Naar verwachting kan begin volgend jaar (2008) met de bouw worden gestart. Dit is met name afhankelijk van de benodigde tijd voor het aanpassen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de vereiste vergunningen. De bouw zal pas van start gaan nadat er van overheidswege een concrete toezegging is dat deze investering valt onder een opnieuw in te stellen MEP-subsidie. Gelet op de voornemens van het nieuwe kabinet lijkt er een reële kans van slagen te zijn.