corporate governance

Goed ondernemerschap, integer handelen, respect, toezicht, transparante verslaglegging en het afleggen van verantwoording vormen de belangrijkste elementen van het corporate governance-beleid van Cosun.

Het betreft ook de wijze waarop de relaties tussen de leden van de coöperatie, de raad van beheer, de raad van toezicht, de concerndirectie en de medewerkers zijn geregeld.

Cosun onderschrijft de NCR-Code voor Coöperatieve Ondernemingen en past deze toe, met uitzondering van een aantal principes en regels. In juni 2015 is een herziene editie van de NCR-Code uitgebracht. Voor alle duidelijkheid: het bestuur van de coöperatie wordt bij Cosun raad van beheer genoemd, de raad van commissarissen heet raad van toezicht.

INFORMEREN EN VERANTWOORDEN
Onze leden hebben behoefte aan specifieke informatie, zowel als lid van de coöperatie als in hun hoedanigheid als leverancier van bieten. Cosun kiest er vooralsnog voor de leden primair via de eigen kanalen op maat te informeren over en betrekken bij de ontwikkelingen binnen hun coöperatie. De mate van openheid naar de door de leden gekozen vertegenwoordigers in de ledenraad (vergelijkbaar met een algemene vergadering van aandeelhouders) is groter dan bijvoorbeeld naar anonieme aandeelhouders bij een beursgenoteerde onderneming. De informatie aan de ledenraad wordt om die reden niet openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de informatieverstrekking in de jaarlijkse kringvergaderingen die uitsluitend voor alle leden van Cosun toegankelijk zijn. Via onder andere deze website en onze jaarverslagen delen wij daarnaast informatie over onze activiteiten en de wijze waarop wij ondernemen met alle belanghebbenden en geïnteresseerden.

BESTUURSORGANISATIE
Cosun hanteert het zogenaamde traditionele bestuursmodel. Dit betekent dat de zeggenschap binnen de coöperatie berust bij de leden, onder meer via het door hen gekozen bestuur dat wordt aangeduid als raad van beheer. De meeste leden van deze raad zijn lid van de coöperatie; drie leden zijn dat niet. Deze externe bestuurders zijn aangezocht en benoemd op basis van hun expertise en externe netwerk. Ook in de raad van toezicht zijn de leden van de coöperatie in de meerderheid, vanuit dezelfde overweging dat de ledenstem de doorslag hoort te geven. Het dagelijks management heeft de raad van beheer gedelegeerd aan de voorzitter van de concerndirectie.

Coöperatie

Cosun is een coöperatie waarvan ongeveer 9.000 bietentelers lid zijn en kent een rijke historie. De leden telen onder andere suikerbieten die zij na het rooien aanbieden bij de suikerfabrieken van Cosun Beet Company.

Cosun bestuursstructuur coöperatie

RAAD VAN BEHEER
De raad van beheer heeft als primaire taak de coöperatie te besturen en is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid voor zowel de coöperatie zelf als de ondernemingen die tot Cosun behoren. De raad bestaat uit negen leden, drie externe leden en zes leden die lid zijn van de coöperatie.

Dirk (D.H.) de Lugt voorzitter
Arwin (A.W.) Bos vicevoorzitter
Adrie (A.J.B.P) Bossers lid
Ben (B.R.) van Doesburgh extern lid en plv voorzitter
Ger (G.) Evenhuis lid
Marianne (A.A.C.M.) van den Hoek-Huybregts lid
Pieter (P.P.H.M.) de Jong lid
Freek (F.) Rijna extern lid
Sander (S.) Wijkstra extern lid
Maarten (M.) Boudesteijn secretaris

 

Meer informatie over relevante nevenfuncties van de leden van de raad van beheer en hun zittingstermijnen staan in dit overzicht. Cosun hanteert voor de leden van de raad van beheer een functieprofiel.

RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van beheer. Vanuit een onafhankelijke positie geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van beheer en de ledenraad. De raad toetst, samen met de externe accountant, de jaarrekening van de coöperatie. Er zijn zes leden: vier leden zijn lid van de coöperatie en twee externe leden.

Theo (T.P.) Koekkoek voorzitter
Theo (T.P.) Koekkoek vicevoorzitter
Pieter (P.J.) van Maldegem lid
Edwin (E.H.W.J.E.) Michiels secretaris
Jacqueline (J.P.) Rijsdijk extern lid
Hans (H.) Huistra extern lid

Cosun hanteert voor de leden van de raad van toezicht een functieprofiel.

LEDENRAAD
De leden van Cosun kiezen het bestuur van de kring/afdeling waarin hun bedrijf is gevestigd. Alle kringbesturen van Cosun samen vormen de Ledenraad. Dit orgaan kiest, op voordracht van de raad van beheer, de leden van de raad van beheer. Ook kiest de ledenraad, op voordracht van de raad van toezicht, de leden van de raad van toezicht. De ledenraad stelt op voorstel van de raad van beheer de jaarstukken, de statuten en de reglementen vast. Daarnaast is de ledenraad een klankbord voor de raad van beheer. De ledenraad telt 61 leden, allen zijn lid van de coöperatie. Cosun hanteert voor de kringbesturen en ledenraad een functieprofiel.

JONGERENRAAD
De jongerenraad is de kweekvijver voor bestuurlijk talent binnen de coöperatie. De leden van deze raad vertegenwoordigen de aspirant en jonge leden. Lokale kring- of afdelingsbestuurders wijzen een of meerdere jongerenraadsleden aan. Samen vormen zij de landelijke jongerenraad.

CONCERNDIRECTIE
De concerndirectie bestaat uit directeuren van de businessgroepen en Cosun directieleden met een functionele portefeuille, te weten Innovation, Corporate Development en Finance & Control:

Hans (J.A.M.) Meeuwis Voorzitter, CEO
Iwan (I.H.) Blankers Directeur Sensus
Anton (A.J.) van Dam Directeur Duynie a.i.
Paul (P.H.J.) Mesters Directeur Cosun Beet Company
Maarten (M.) van Delst Directeur Aviko
Pieter (P.A.W.) Spanjers Directeur SVZ
Arno (A.) Pouls Directeur Innovation (interim)
Hans (H.J.) Schuil Directeur Finance & Control
Maaike (M.J.C.W.) van den Maagdenberg Directeur Corporate Development
Suzanne (S.M.) Jungjohann Chief Human Resource Officer

 

De coördinatie en eindverantwoordelijkheid is in handen van de voorzitter van de concerndirectie. De raad van beheer is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en heeft de uitvoering daarvan gedelegeerd aan de voorzitter van de concerndirectie. Deze is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het ondernemingsbeleid en de gang van zaken in de ondernemingen van de coöperatie.

Compliance

Compliance verwijst naar de mate waarin een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en met specifieke gedragscodes en regels die binnen een organisatie van kracht zijn. Cosun hanteert een eigen gedragscode die binnen het gehele concern van toepassing is en voor iedereen geldt, ongeacht functie of standplaats. We volgen de code van de Nationale Coöperatieve Raad die speciaal voor grote coöperaties is ontwikkeld. De externe accountant beoordeelt de jaarrekening van de coöperatie en de geconsolideerde jaarrekeningen van het concern en de bedrijven die ertoe behoren.

COSUN PRINCIPLES
Cosun is een coöperatie, producent van voeding en non-food en een concern dat zich verantwoordelijk voelt voor de invloed van al onze activiteiten. Op onze leden en medewerkers, op onze klanten en consumenten, op het milieu en mensen in de omgeving van onze vestigingen.
Op basis van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid, en onze waarden en normen hebben wij de principes waardoor wij ons laten leiden, beschreven en toegelicht. Onze bestuurders, managers en medewerkers zijn allen bekend met de Cosun Principes. Wij spreken elkaar aan op het naleven ervan.
Deze principes beogen Cosun bestuurders en medewerkers houvast te bieden bij het maken van soms lastige afwegingen. Men kan zelfs in een dilemma verzeild raken waarbij een oplossing alleen met veel moeite gevonden kan worden. Al onze zakenpartners en andere belanghebbenden mogen Cosun aanspreken op het toepassen van deze principes in ons doen en laten.
In het geval een medewerker een vermoeden van een misstand binnen het concern heeft en dat wil melden, biedt Cosun daartoe mogelijkheden. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘klokkenluidersregeling’.
Als iemand om wat voor reden ook niet via de interne kanalen wil of kan melden, staat hem de Cosun Speak Up lijn ter beschikking. Hiermee kan elke medewerker, desgewenst anoniem, via de telefoon of internet en in de eigen taal een melding doen.

EXTERNE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. wordt met ingang van boekjaar 2013 gecontroleerd door:
Ernst & Young Accountants LLP
Postbus 455
5600 AL Eindhoven

NCR GOVERNANCE CODE
Cosun is aangesloten bij de Nationale Coöperatieve Raad. Deze heeft een code opgesteld voor goed bestuur door en voor coöperatieve ondernemingen.

GLOBAL TAX POLICY
Cosun is een grote internationale groep van agro-industriële ondernemingen en heeft besloten om haar Global Tax Policy te publiceren. De managementsamenvatting vindt u in hier. Voor vragen of nadere informatie kan contact worden gezocht via info@cosun.com.

REGELING MELDEN (VERMOEDENS) MISSTANDEN
Cosun wil op een eerlijke en integere manier handelen, met inachtneming van de wet en de Cosun principes. Daarom biedt Cosun de mogelijkheid om (vermoedens van) een misstand te melden. Cosun moedigt aan, personen die een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden hebben dat er een misstand bestaan binnen Cosun, om deze te melden (zo nodig anoniem). Op deze wijze kan Cosun dergelijke misstanden voorkomen of maatregelen nemen om ze te stoppen.

Heb je een vermoeden van of ben je getuige van een misstand? Speak up! Door het melden van een (vermoeden van) misstand geef je Cosun de mogelijkheid om actie te ondernemen.
Een melding maken van een (vermoeden van) misstand kan eenvoudig op de volgende wijze:

Uitgebreide informatie over de Cosun SpeakUp service en de contactgegevens om SpeakUp te raadplegen, is terug te vinden in de regeling melden (vermoeden) van misstanden. Lees hier.

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD
De centrale ondernemingsraad is ingesteld voor alle Nederlandse ondernemingen die tot het Cosun concern behoren. De raad bestaat uit elf leden die allemaal ook lid zijn van een bedrijfsondernemingsraad. De raad brengt advies uit over bijvoorbeeld de verkoop van bedrijven, reorganisaties en de concernstrategie. De raad heeft periodiek overleg met de voorzitter van de concerndirectie.