Cosun SpeakUp

Select language

Nederlands - Dutch

Deze regeling geeft de wijze aan waarop klokkenluiders (vermoedens van) een misstand kunnen melden. Cosun moedigt klokkenluiders aan, die een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden hebben dat sprake is van misstanden binnen Cosun, om deze te melden. Op deze wijze kan Cosun dergelijke misstanden voorkomen of maatregelen nemen om ze te stoppen. Via deze regeling wil Cosun aan klokkenluiders duidelijk maken dat er geen sprake zal zijn van een oneerlijke behandeling of maatregelen tegen hen, als zij te goeder trouw (vermoedens van) misstanden melden. Klokkenluiders kunnen – zo nodig anoniem – via Cosun SpeakUp (een vermoeden van) een misstand binnen Cosun melden. Hoewel Cosun SpeakUp ook toegankelijk is voor klokkenluiders die tevens medewerkers zijn, worden zij, voor zover mogelijk en wenselijk, aangemoedigd om in beginsel een melding te doen bij hun leidinggevende of naast hogere leidinggevende.

Regeling melden (vermoeden) van misstanden
Download app
Open webportaal
Bekijk telefoonnummers

English - English

This regulation sets out how whistleblowers can report (suspected) misconduct. Cosun encourages whistleblowers who have reasonable grounds to suspect misconduct within Cosun to report it. This will allow Cosun to prevent such misconduct or take measures to stop it. Cosun wants to make it clear to whistleblowers through this regulation that they will not be subjected to unfair treatment or measures against them if they report (suspected) misconduct, or suspected misconduct in good faith. Whistleblowers can – anonymously if necessary – report (suspected) misconduct within Cosun through Cosun SpeakUp. Even though Cosun SpeakUp is also accessible to whistleblowers who are also employees, they are encouraged to report such matters in principle to their supervisor or next senior supervisor where possible and appropriate.

Regulation on reporting (suspected) misconduct
Download app
Open webportal
View phone numbers