Cosun SpeakUp

Select language

Nederlands - Dutch

Deze regeling geeft de wijze aan waarop klokkenluiders (vermoedens van) een misstand kunnen melden. Cosun moedigt klokkenluiders aan, die een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden hebben dat sprake is van misstanden binnen Cosun, om deze te melden. Op deze wijze kan Cosun dergelijke misstanden voorkomen of maatregelen nemen om ze te stoppen. Via deze regeling wil Cosun aan klokkenluiders duidelijk maken dat er geen sprake zal zijn van een oneerlijke behandeling of maatregelen tegen hen, als zij te goeder trouw (vermoedens van) misstanden melden. Klokkenluiders kunnen – zo nodig anoniem – via Cosun SpeakUp (een vermoeden van) een misstand binnen Cosun melden. Hoewel Cosun SpeakUp ook toegankelijk is voor klokkenluiders die tevens medewerkers zijn, worden zij, voor zover mogelijk en wenselijk, aangemoedigd om in beginsel een melding te doen bij hun leidinggevende of naast hogere leidinggevende.

Regeling melden (vermoeden) van misstanden
Download app
Open webportaal
Bekijk telefoonnummers

English - English

This regulation sets out how whistleblowers can report (suspected) misconduct. Cosun encourages whistleblowers who have reasonable grounds to suspect misconduct within Cosun to report it. This will allow Cosun to prevent such misconduct or take measures to stop it. Cosun wants to make it clear to whistleblowers through this regulation that they will not be subjected to unfair treatment or measures against them if they report (suspected) misconduct, or suspected misconduct in good faith. Whistleblowers can – anonymously if necessary – report (suspected) misconduct within Cosun through Cosun SpeakUp. Even though Cosun SpeakUp is also accessible to whistleblowers who are also employees, they are encouraged to report such matters in principle to their supervisor or next senior supervisor where possible and appropriate.

Regulation on reporting (suspected) misconduct
Download app
Open webportal
View phone numbers

Deutsch - German

Diese Regelung beschreibt die Art und Weise, wie hinweisgebende Personen, auch „Whistleblower“ genannt, (vermutete) Missstände melden können. Cosun ermutigt hinweisgebende Personen, die eine auf vernünftigen Annahmen basierende Vermutung haben, dass innerhalb von Cosun Missstände herrschen, dazu, diese zu melden. So kann Cosun entsprechenden Missständen vorbeugen und Maßnahmen zu deren Beseitigung ergreifen. Anhand dieser Regelung möchte Cosun hinweisgebenden Personen deutlich machen, dass sie nicht unfair behan[1]delt werden oder dass Maßnahmen gegen sie ergriffen werden, wenn sie in gutem Glauben (vermutete) Missstände melden. Hinweisgebende Personen können – ggf. anonym – über Cosun SpeakUp einen (vermuteten) Missstand innerhalb von Cosun melden. Obwohl Cosun SpeakUp auch für hinweisgebende Personen verfügbar ist die Mitarbeiter*innen von Cosun sind, wird dieser Personenkreis, soweit das möglich und wünschenswert ist, dazu ermutigt, den Sachverhalt zunächst der eigenen oder der nächsthöheren Führungskraft zu melden.

Regelung zur Meldung von (Verdachts-)Fehlverhalten
Download app
Zum Webservice
Telefonnummern anzeigen

россия - Russian

Данным регламентом устанавливается порядок подачи заявлений информаторами о (предполагаемых) нарушениях. Компания Cosun поощряет информаторов, имеющих обоснованные подозрения о совершении нарушений в компании Cosun, заявлять о таковых. Таким образом, компания Cosun может предотвратить подобные нарушения или принять меры по их пресечению. С помощью данного регламента компания Cosun стремится дать понять информаторам, что к ним не будут предвзято относиться или принимать в их отношении какие-либо меры, если они добросовестно заявляют о (предполагаемых) нарушениях. При необходимости информаторы могут заявить о (предполагаемых) нарушениях в компании Cosun анонимно через Cosun SpeakUp. Хотя Cosun SpeakUp и доступен для информаторов, которые являются работниками компании, им рекомендуется, насколько это возможно и допустимо в конкретной ситуации, сообщать о нарушениях своему непосредственному или следующему по старшинству руководителю.

Положение о сообщении о (подозреваемых) неправомерных действиях
скачать приложение
веб-портал
телефоны